Menu
+421 52 7768 212 Neváhajte sa opýtať v pracovných dňoch 9-17 hod (9-17 hod)

Decal Adhesive (Softener) 10ml

Na sklade
Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 12:30 spravidla odosielame ešte v ten istý deň.
4,40 €
Značka:
Tamiya
Kód:
6487193
EAN:
45207327

Na stiahnutie

Decal Adhesive (Softener) 10ml   Tamiya 87193

Tento prípravok zlepšuje priľnavosť dekálov (vodolepiek) k povrchu modelu, zmäkčuje ich aby lepšie kopírovali povrch a znižuje "striebristý" lesk na povrchu nálepiek.

Obsah balenia: 10ml

Postup aplikácie:
Na miesto kam chcete umiestniť nálepku naneste štetcom integrovaným vo vrchnáku malé množstvo prípravku, primerane veľkosti plochy nálepky. Nálepku odmočte štandardným spôsobom a potom ju z nosného papiera stiahnite na pripravené miesto. Nechajte pôsobiť prípravok niekoľko minút a potom opatrne pritlačte nálepku k povrchu mäkkou handričkou alebo tampónom a odsajte prebytočnú tekutinu. Nálepky sa už nedotýkajte a nechajte zaschnúť. 

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
bezpečnostné inštrukcie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Z tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólu.
P271 Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
P280 Noste ochranu očí / tváre.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetko kontaminované
Okamžite sa vyzlečte. Pokožku umyte vodou / sprchou.
P304 + P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju voľne dýchať
starať sa.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P312 Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
Nebezpečné zložky pri označovaní
L-metoxypropán-2-ol, propán-2-ol. #

 

Ponúkame 20135 položiek od 304 značiek

Máte otázku?

Napíšte nám, ak si neviete rady.
Všetky produkty vyberáme osobne.

Potrebujem poradiť

Príďte si tovar prevziať osobne

Naše výdajné miesto nájdete v Poprade, na ulici Na letisko 49.

Výdajňa Poprad
Tieto stránky používajú cookies, aby sme Vám mohli zobrazovať relevantné ponuky a produkty. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť, alebo nastaviť , v Nastaveniach súkromia vo Vašom prehliadači. Viac informácií