Menu
+421 52 7768 212 Neváhajte sa opýtať v pracovných dňoch 9-17 hod (9-17 hod)
Úvod Farbenie, lepenie, štetce Modelárske lepidlá Lepidlo EPOXY RG 5min 2x100g Satria

Lepidlo EPOXY RG 5min 2x100g Satria

Na sklade
Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 12:30 spravidla odosielame ešte v ten istý deň.
18,40 €
Značka:
Pelikan
Kód:
5640050
EAN:
8595241336268

Lepidlo dvojzložkové EPOXY RG 5min 2x100g Satria         Pelikan 5MA40050

Vysoko kvalitné 5-minútové dvojzložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevnosťou na kov, drevo, keramiku a pre všeobecné modelárské použitie.
Balenie 2 x 100g
Skladujte mimo dosahu detí!
Pomer miešania (lepidlo a tužidlo): 1:1
Doba spracovateľnosti 5 minút pri teplote 25oC, vytuhnutie po zhruba 10 minútach, úplné vytvrdnutie po 24 hodinách.

Zložka A:
H-vety:
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety:
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07

GHS09
Zložka B:
H-vety:
H302 – Škodlivý po požití.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety:
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

GHS07

GHS05

Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

Parametre
prevedenie epoxidové

Ponúkame 20347 položiek od 296 značiek

Máte otázku?

Napíšte nám, ak si neviete rady.
Všetky produkty vyberáme osobne.

Potrebujem poradiť

Príďte si tovar prevziať osobne

Naše výdajné miesto nájdete v Poprade, na ulici Na letisko 49.

Výdajňa Poprad